diyarbakir promosyon provizyon reklam promosyon diyarbakir 0412 224 1 224

Şehri Silvan
Silvan Tarihi
Hüküm sürenler
Silvan Kalesi
Kale Burçları
Silvan Mağaraları
Silvan Camileri
Silvan Minareleri
Silvan Kiliseleri
Silvan evleri
Malabadi Köprüsü
Silvan Ziyaretleri
Han-hamam
Silvan Kapıları
Akarsu ve Çeşmeler
Silvanda Yetişenler
Şenlik ve etkinlik
Başkent:Silvan
Silvan Fotoları
iki evin hikayesi
siyah beyaz
Linkler ve çiçekler

Silvan Tarihi


İLK ÇAĞLARDAN HIRİSTİYANLIĞA KADAR

kanatli aslan ve kaplan ile insan basi -silvan-fot.nejat satici

Helenistik Çağın İmparatorluk Başkenti: TİGRANOKERTA

Değişik kaynaklarda Silvan'ın bir Urartu kenti olduğu yazılır. Kentin bir Asur yerleşim merkezi olduğunu ileri sürenler de vardır.
Réck ve Lehmann-Haupt ; Silvan'ın M.Ö.85-69 yıllarında Büyük Tigran tarafından kurulan Tigranokerta kenti olduğunu belirtmektedirler.

Yine aynı şekilde Moltke ise ilk önce Romalı komutan Lukullus sonrada Neron'un Komutanı Karbulo (Corbulo) döneminde ele geçirilen ve 6. yüzyıl sonlarına değin önemini koruyan Büyük Tigran'ın İ.Ö. 80'lerde kurduğu Tigranokerta kentinin Meyafarkin ile aynı kent olduğunu yazmaktadır.

Silvan'da yerinde incelemelerde bulunan ve Diyarbakır kalesini kurtaran adam olarak gösterilen Albert Gabriel'de Silvan'ın Tigranokerta kenti olduğu görüşündedir.

Silvan'da incelemeler yapan, fotoğraflar çeken, Silvan kalesinin şemasını çizen ve kitabında Silvan'a geniş yer veren Albert Gabriel Silvan'ın tanıtımında büyük katkı sağlamıştır.

Bilinen en eski adıyla Tigranokerta, Helenistik çağın en önemli ve en büyük kentlerinin başında gelmekteydi.
M.Ö.77 yılında 300 bin nüfusuyla bir imparatorluk başkenti olan Silvan'da Büyük Tigran tarafından yerleştirilen 12 yunan kentinin halkı yaşamaktaydı.
M.Ö.69'da Romalı general Lucullus, Tigranes'i yenilgiye uğratarak yeni kurduğu ve henüz tamamlanamayan 14 yıllık başkent Tigranokerta'yı yerle bir etti. Büyük Tigran'ın başkenti olan Silvan yakılıp yıkılmıştı ama Büyük Tigran; Roma İmparatorluğu için hala bir tehdit unsuruydu.
M.Ö.67 yılında Lucullus'un yerine geçen komutan Pompeius bu tehdidi ortadan kaldırmak ve Tigranokerta'yı Roma'nın bir eyaleti haline getirmek için Tigranes'in üzerine yürüdü. Karşı koyamayacağını anlayan Tigranes Roma karargahına gelerek tacını Pompeius'un önüne koyar. Pompeius, Tigranes'e tacını iade ederek fethettiği yerleri elinden alır. Statüsü de Roma'nın dostu ve birleşiği olarak belirlenir.

Part tahtına geçip idare eden I.Vologas (M.S.51-75), Doğu Anadolu'yu istila ederek Artaksata ile birlikte Tigranokerta şehrini alınca Silvan ve Diyarbakır bölgesi Yunan kültürünün hakim olduğu Part devletinin sınırları içine girer. Bu durum Romalıların Anadolu hakimiyetini tehlikeye sokmuştu.
Roma imparatoru Kayser Neron (54-68), Roma generali Korbulon'u bir ordu ile doğuya gönderdi. Korbulon, Taron (Muş) bölgesinden Tigranokerta'ya (Silvan) kadar olan yerleri zapt etti. M.S. 59 yılında Silvan bölgesi dahil tüm Doğu Anadolu Roma egemenliğine girdi.

M.S.226 yılında isyan eden Ardeşir, V.Artaban'ı öldürerek Partları imha etti ve Sasani Devletini kurdu. 237 yılında Kuzeybatı Mezopotamya ve Silvan Bölgesini aldı.
Sasani hükümdarlığına getirilen II. Şapur (310-379), Roma ülkesine girip Mezopotamya ve bölgenin doğu kesimini Romalılardan temizledikten sonra 359 senesinde 73 günlük bir kuşatmadan sonra Diyarbakır'ı ve bölgesini zapt etti.

26 Haziran 363'te öldürülen imparator Julyanus Apostatus'un yerine ordu tarafından imparator ilan edilen muhafız kumandanı Joviyanus, Sasani hükümdarı II. Şapurla anlaştı. Tarihte Uğursuz Joviyanus Barışı diye adlandırılan bu anlaşmaya göre Diyarbakır ve Silvan bölgesi hariç tüm bölge Sasani'lerin hakimiyetine girdi. Bundan sonra Roma'nın Silvan ve Diyarbakır bölgesindeki hakimiyeti uzun sürdü. Bu dönemde Diyarbakır Kalesi genişletilerek tahkim edildi ve surlar bugünkü şeklini aldı.
M.S. 387 yılında Roma imparatoru I.Theodosius ile Sasanlı hükümdarı III. Şapur anlaşarak bölgeyi yeniden paylaştılar. Martiropolis (Silvan) ve Karin (Erzurum) Roma'lıların sınır kentleri olarak garnizon merkezi yapıldı.

martiropolis-silvanin kurucusu mar maruthas

Martiropolis Şehrinin Kurucusu : Mar Maruthas

ŞEHİTLER ŞEHRİ : MARTYROPOLİS

Ünlü tıp ve din adamı Mar Marutha, İran Hükümdarı II. Şapur zamanında katledilen Hıristiyan askerleri arasındaki Kırklar diye bilinen 40 Hıristiyan şehidinin kemiklerini büyük bir merasimle getirerek Silvan'a gömdürmesinden dolayı Bizanslılar bu şehire Martyropolis (Şehitler şehri) adını vererek resmen kullanmışlardır.
VI. Yüzyılda Bizans imparatoru I. Justinianus'un Silvan kalesini güçlendirip 532 yılında bu kale-şehire kendi adını vererek Justinianopolis'i Perslere karşı en önemli garnizonu olarak kullandı.
Silvan Kalesi, M.Ö.77 yılında Büyük Tigran'dan sonra VI. Yüzyılda (M.S.532) Bizans İmparatoru I. Justinianus zamanında esaslı bir şekilde onarılmış ve surlar son şeklini almıştır

yesil silvan manzarasi -fot.nejat satici

gunes ve aslan kabartmasi-silvan-fot.nejat satici

degirmen tasi-silvan-fot.nejat_satici

silvan kalesi -bircusah kapisi -fot.nejat_satici

Silvan Kalesi

silvanda bulunan mermer mezar - silvan -fot.nejat satici

Mermer Mezar - Silvan

silvan kabartmalari-fot.nejat satici

Süleyman Mührü (Davud Yıldızı) - Silvan

silvan motifleri - fot.nejat satici

İSLAMİYETTEN SONRA

aslan kabartmasi-silvan-fot.nejat satici

Ortaçağın Ticaret ve Kültür Başkenti: MEYAFARKİN


Müslümanlar döneminde Silvan'ın ortaçağın en parlak ve en gelişmiş kentlerinden biri olması ve Meyyafarkin adıyla 101 yıl Mervani Devletinin Başkenti, Meyafarkin ve Mardin Artukluları Devletinin iki başkentinden biri, Hamdani devletinin hükümdarı Seyfüddevle'nin Silvan'a gömülmesini vasiyet edecek kadar sevdiği ve önem verdiği ikinci merkezi ve Meyyafarıkin Eyyübilerinin başkenti olması Silvan'ın tarihte önemli bir rol almasına sebep olmuştur.
Hamdani'lerden Seyfüddevle ve Mervaniler yönetimindeyken kaleye yeni burçlar ve surlar eklenmiş, kale Artukluler ve Eyyubiler zamanında da ilaveler yapılarak onarılmıştır.
Bu dönemde Kale-şehir olan Silvan baştan başa yeniden yapılırcasına onarılmış saray, cami, medrese, hastane, rasathane, han ve hamamlarla bezenmiştir.

Moğolların saldırısı ile 1258-59 yıllarındaki muhasara sonucu şehir yakılmış, surlar yıkılmıştır. Bununla birlikte ortaçağın bakımlı ve en medeni kentlerinin başında gelen ve Meyafarkin Eyyubilerinin Başkenti olan Silvan eski önemini kaybetmiştir. Bölgede yaklaşık bir asır süren Moğol-İlhanlı egemenliği başta Meyafarkin olmak üzere bölgemiz için karanlık bir dönem olarak tarihteki yerini almıştır.


Moğolların Anadolu'ya gelişleri 1243 Kösedağ yöresinde Anadolu Selçuklularını yenilgiye uğratması ile başlar. Ardından İlhanlılar 1318'de Anadolu Selçuklu devletini tümüyle ortadan kaldırarak bölgemizi merkezden yönetmeye başladılar. Moğol-İlhanlı egemenliğinde ve özellikle istila sırasında kentlerin yakılıp yağmalanması ( Silvan ve Alamut gibi ) bölgenin gelişmesini engellemiş hatta gerilemesine sebep olmuştur. Bu dönemde bölgedeki devlet ve beyliklerin hakimiyeti bitmiştir.

Akkoyunlulardan sonra Şah İsmail'in 1507'de Silvan ve Diyarbakır bölgesini işgal etmesi üzerine kısa bir süre Safevi egemenliğinde kaldı.
Bir dönem yerel beyliklerin elinde olan ve Diyarbakır'dan 9 yıl sonra 1524 yılında Osmanlı imparatorluğuna bağlanan Meyafarkin ocaklık usulü ile yönetilen Osmanlılara bağlı beylikler arasına katıldı.
Eylül 1515 Diyarbakır Bölgesi Osmanlı Devletine katılınca en geniş ve en önemli eyaletlerden biri olan Diyarbakır Eyaleti 24 sancağı kapsıyordu. Bunun 11 tanesi normal sancak, 8 tanesi idaresi özel şekle bağlanmış yurtluk ve ocaklık sancakları , 5 tanesi de yönetimi babadan oğula geçmek üzere mahalli beylere bırakılan sancaklardı. Doğrudan doğruya idare olunan 11 sancak şunlardır.

Amid (Diyarbakır Beylerbeyliği Merkezi), Meyyafarıkin (Silvan), Harput (Elazığ), Akçakale Ergani, Siverek, Çemişgezek, Siirt, Sincar, Hısınkeyfa (Hasankeyf) ve Nusaybin.

1871 tarihli Salnamede ise Diyarbakır ilinin idari teşkilatı şöyledir. Amid Sancağı, ilçeleri: Silvan, Siverek, Lice, Resulayn, Ergani Madenidir.
Silvan ilçesine bağlı bucaklar ise şunlardır. Hazro, Mihrani, Kulp, Hevedan, Badikan.

1890 (h.1308) tarihli Salnamede ise Amid Sancağına bağlı ilçeler Silvan, Lice, Siverek, Derik ve Beşiridir.Bu Salnameye göre Silvan'a bağlı bucaklar: Hazro, Şeyhdavudan, Handuf , Mirkulyan ve Şeyhdodan'dır.

XVII. Yuzyılda kalede 1000 ev, bey sarayı ve Succanbey sarayı gibi yapılar vardı.

14 Nisan 1916 tarihinde 7.Kolordu Komutanı olarak Silvana gelen Atatürk 7 ay boyunca burada kalmıştır.

Şemseddin Sami, Silvan hakkında şunları yazmaktadır. Diyarbekir İli, Merkez Sancağına bağlı bir ilçe olup merkez kasabası Meyyafarikin'dir. Nejat SATICI

aslan kabartmasi - silvan kalesi- fot.nejat satici

TARİH ÖNCESİ SİLVAN BÖLGESİ

Silvan,Kuzeydoğu Mezopotamyanın en önemli yerleşim merkezlerinin başında gelmektedir.
Malabadi Köprüsünün kuzeyinde bulunan ve Silvan'ın Çatakköprü (Malabadi) beldesinde yapılan barajın altında kalan Silvan-Kozluk ilçe sınırındaki Anadolunun ilk yerleşim bölgelerinden biri olan Hallan Çemi höyüğündeki buluntular günümüzden 10.600-10.000 yıl öncesine tarihlenmektedir.
Bu geçmiş Diyarbakır Ergani'ye bağlı çayönü'nden daha eskiye dayanmaktadır. Yapılan kazılar sonucu ortaya çıkan bu önemli buluntular Silvan'ın ve bölgenin tarihi geçmişine ışık tutmaktadır.

k-silvan_kalesi-aslan_kabartmasi-fot.nejat_satici.jpg

motif ve kabartmalar-silvan-fot.nejat satici

insan yuzlu gunes figuru-silvan eyyubileri-fot.nejat satici

İnsan Yüzlü Güneş Figürü - Silvan

meyafaikin eyyubileri-1-silvan

Meyyafarikin Eyyubileri hükümdarı
El-Eşref Muzaffereddin Musa (1210-1220)
Dirhemi, bakır, 19 mm.

meyafaikin eyyubileri-2-silvan

Meyyafarikin Eyyubileri hükümdarı
El-Eşref Muzaffereddin Musa (1210-1220)
Dirhemi, bakır, 23 mm.

meyafarikin eyyubileri sultani melik evhad sikkesi

Meyyafarikin Eyyubileri hükümdarı
Melik Evhad'a ait paralar

silvan paralari

silvan paralari -www.silvanresimleri.com

silvan paralari - www.silvanresimleri.com

Silvan Tarihtir, Tarihi koruyalım.


silvan kalesi-fot.nejat satici

Silvan Kalesi

silvan_eski_foto-diyarbakir.jpg

1900'lerden sonra Silvan

silvan -yesil silvan- fot.nejat satici

Silvan Tarihtir, Tarihi koruyalım.

Quartz Duvar Saatleri

www.provizyon.com.tr

silvan, silvan resimleri, silvan fotoğrafları, silvan fotoları, silvan foto, malabadi foto, malabadi köprüsü fotoları, hasun, hasuni mağaraları, silvan kalesi, silvan evleri, silvan tarihi yerleri, silvan tarihi eserleri, silvan gezi yerleri, silvan camileri, Diyarbakır, Nejat satıcı, Diyarbakır resimleri, Diyarbakır fotoğrafları, Diyarbakır tarihi, nejat satici, Diyarbakır foto, Diyarbakır surları, Diyarbakır kalesi, diyarbakir resimleri, resim, fotoğraf, köprü, Diyarbakır manzaraları, diyarbakırspor, malabadi resimleri, diyarbakir, malabadi fotoğrafları, kulfa kapı, Silvan panoraması, Silvan manzaraları, Silvan görüntüleri, Silvan Diyarbakır, Silvan ilçesi, Silvan resim galerileri, mala beg, Silvanlılar, Silvanlı, minara kot, murat şenlikleri, ser hıvde, gülan, sere gülane, gülan şenlikleri, boşat, helda, başka, kaniya mazın, albat dağı, Tigranocerta, tigranokerta, martiropolis, martyropolis, justinianopolis, matur halah, maiperket, mipherket, muhargin, miyafarkin, meyyafarıkin, meyyafarkin, meyafarkin, meyafarkin, meyafarqin, mafarkin, mefarkin, meyyafarıqin, farkin, farqin, sliv, sliva, sılivan, sılivan, Silvan, sophenene, arzanen, Silvan görüntüleri, Silvan resim, Silvan resmi, Diyarbakir resim, kale, sur, kadayıf, puşi, puşu, hasır, karpuz, Diyarbakır Kadayıfı, Diyarbakır Puşisi (Puşu), Diyarbakır Hasırı (Bilezik) , Diyarbakır Karpuzu, Diyarbakır Kavunu, Diyarbakır meyan şerbeti, ava suse, tarih, sanat, cami, kilise, minare, çan, han, hamam, mescit, küçe, sokak, amid, amed, amida, türbe, sahabe, peygamber, islam, roma, bizans, eyyubi hanedanlığı, mervani devleti, artuklu beyliği, selçuklu imparatorluğu, osmanlı imparatorluğu, akkoyunlu, dağkapı, urfakapı, yeni kapı, mardinkapı, tekkapı, burc, içkale, saraykapı, diyarbakir resmi, diyarbakır resmi, farkin, bismil, çermik, çınar, çüngüş, dicle, eğil, ergani, hani, hazro, kocaköy, kulp, lice, silvan, meyafarkin, diyarbekir örgü peyniri, diyarbakır bağ evleri, diyarbakır güvercinleri, diyarbakır yemekleri, diyarbekir resimleri, gap, güneydoğu, doğu anadolu, diyarbakır surları, diyarbakır foto, silvan foto